کوبیدن سر در کودک
سلامت

کوبیدن سر در کودک

گاهی کودکان شیرخوار یا نوپا عمدا سرشان را به چیزی می کوبند. معمولا این اتفاق بیشتر در مورد پسران میفتد. البته این موضوع می تواند

بیشتر »