تقویت مهارت همدلی
تربیت

۷ مهارت برای تقویت همدلی

برخی از کودکان با دیدن گریه والدین گریه می کنند. به هر فرد بی خانمانی که می رسند تمایل به کمک کردن دارند. اما برخی

بیشتر »