متل ای داد و بیداد
خردسال

متل ای داد و بیداد

متل ای داد و بیداد   ای داد و بیداد! تخمه بو می داد. به همه می داد، به من نمی داد،‌ وقتی که می

بیشتر »