لکنت زبان کودکان
خردسال

لکنت زبان در کودکان

لکنت و گرفتگی زبان نوعی از dysfluency (وقفه در جریان صحبت) است. برخی کودکان در صحبت کردنشان بعضی بخش های کلمات، جملات یا عبارات را

بیشتر »