زمان تخمک گذاری
اقدام به بارداری

پیش‌بینی زمان دقیق تخمک‌گذاری

از آنجایی که بهترین زمان برای اقدام به بارداری زمان تخمک گذاری است و نزدیکی در این زمان شانس بارداری را افزایش می دهد، تشخیص

بیشتر »