آموزش بازی تشخیص رنگ
آموزشگاه

آموزش بازی برای تشخیص رنگ

با بزرگ شدن کودکان بهتر است آنها را با مفاهیمی مثل رنگ ها ، اعداد ، اشکال هندسی و مانند این آشنا کنیم. با این

بیشتر »