ویژگی های دوران نوجوانی
تربیت

ویژگی های دوران نوجوانی

دوران نوجوانی مرحلهٔ‌گذار رشد فیزیکی و روانی انسان است که بین کودکی و جوانی رخ می دهد.در این گذار، تغییراتی رخ می دهد. تغییراتی مثل

بیشتر »