آموزش شمارش اشیا
آموزشگاه

آموزش شمارش اشیا با بازی

شما از ابزار آموزش برای هر آموزشی می توانید استفاده کنید.و بهترین نتیجه و تاثیر را بگیرید. آموزش شمارش اشیا شما می توانید این تصویر

بیشتر »
آموزش مفهوم جمع با بازی
آموزشگاه

آموزش مفهوم جمع با بازی

در هر آموزشی بهترین و تاثیرگذارترین روش، آموزش با بازی است. کودکان وقتی به سن مدرسه می رسند. و با مفاهیم جدید آشنا می شوند

بیشتر »
آموزش مفاهیم ریاضی با بازی
آموزشگاه

آموزش ریاضی با بازی

آموزش مفاهیم ریاضی به کودک شاید خسته کننده باشد ولی اگر این کار را با بازی انجام دهید نه تنها خسته کننده نیست بلکه برای

بیشتر »