آموزش شمارش اشیا
آموزشگاه

آموزش شمارش اشیا با بازی

شما از ابزار آموزش برای هر آموزشی می توانید استفاده کنید.و بهترین نتیجه و تاثیر را بگیرید. آموزش شمارش اشیا شما می توانید این تصویر

بیشتر »
آموزش مفهوم جمع با بازی
آموزشگاه

آموزش مفهوم جمع با بازی

در هر آموزشی بهترین و تاثیرگذارترین روش، آموزش با بازی است. کودکان وقتی به سن مدرسه می رسند. و با مفاهیم جدید آشنا می شوند

بیشتر »